Krav på projekten

Forskningsprojekt som får anslag från Stiftelsen Hästforskning ska hålla hög vetenskaplig standard, använda relevanta forskningsmetoder samt bidra med ny kunskap som är användbar för näringen. Huvudsökanden bör vara disputerad.

Forskning som innebär kliniska försök eller försök med hästar eller andra djur måste, innan de påbörjas, vara tillstyrkta av djurförsöksetisk nämnd.

Projektansökan bör innehålla en kort genomgång av internationell forskning inom området. Forskningsprojekten ska vara konkurrensneutrala och resultaten ska vara öppna och tillgängliga för samtliga intressenter inom branschen. Ansökningar som inte anger problemets relevans med hänsyn till stiftelsens område kommer ej att kunna prioriteras.

Vid ansökan ska man om möjligt sträva efter samverkan mellan olika institutioner och utvecklingsorganisationer inom näring och företag. Samverkan med olika aktörer bedöms som värdefull. Projekt som är tvärvetenskapliga och har samarbete mellan ”forskning och fältet” uppmuntras.

Överföringen av nyvunnen kunskap och teknik till användarna betraktas som ett led i FoU-processen och strategin för resultatspridning kommer vid granskningen av projektansökningar att bedömas som en viktig del i projektet.

För fortsättning av pågående projekt skall fortsättningsansökan inkomma för förnyad bedömning om prolongering.