Rapportering, uppföljning och utvärdering

Pågående och avslutade projekt ska rapporteras till Stiftelsen Hästforskning.

Framkomna resultat skall rapporteras senast sex månader efter projektets avslutning. Redogörelse för delresultat skall också bifogas till en eventuell fortsättningsansökan.

Stor vikt läggs vid spridning av erhållna forskningsresultat, både i vetenskaplig och i populärvetenskaplig form. Stiftelsen Hästforskning, liksom ATG, Agria, Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas kommer med intresse att följa de olika forskningsprojektens framåtskridande. Projekten kommer att utvärderas och meningen är att resultaten skall spridas på respektive organisations hemsidor, genom publicering i nyhetsbrev, temaskrifter, via Agrias och ATG:s övriga informationskanaler samt på kunskapsmässor, seminarier etc.

Forskare som erhåller finansiering förväntas medverka aktivt i av Stiftelsen Hästforskning anordnade forskningsforum, seminarium och andra aktiviteter som planeras under och efter projektens gång. Projektansvariga skall också vara öppna för dialog med representanter för ATG, Agria, Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas.

Hos Stiftelsen Lantbruksforskning finns instruktioner för hur man skriver en populärvetenskaplig redovisning av sitt forskningsprojekt.

Information om alla beviljade projekt läggs ut både på på Stiftelsen Hästforsknings webbplats samt i projektbanken på Stiftelsen Lantbruksforsknings webbplats.