Årets prioriteringar och nyheter

60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. Årets prioriteringar för området är:

 • hästvälfärd
 • alternativa behandlingar och andra icke evidensbaserade metoder.

40 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora. Årets prioriteringar för området är:

 • hästen som resurs i en hållbar samhällsutveckling
 • hästassisterad terapi, med underrubrikerna samhällsekonomiska konsekvenser samt behandlingsformer och behandlingsalternativ.

Utlysningen är på totalt 12,5 miljoner svenska och 6 miljoner norska kronor.

Inom området hästassisterad terapi finns dessutom en möjlighet att få finansiering från Ann Kern Godals minnesfond. Stiftelsen Hästforskning och Ann Kern Godals minnesfond beslutar gemensamt om fördelning av forskningsmedel bland de ansökningar som uppfyller villkoren. Läs mer om specialfinansieringen från Ann Kern Godals minnesfond här.

Nytt för i år är att den tidigare OH-begränsningen om 25 procent inte längre gäller.

Ytterligare en nyhet är att skissen i steg 1 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska.

Viktiga datum och tider
 • Steg 1 öppnar 3 april 2018, 11.00
 • Steg 1 stänger 11 juni 2018, 15.00
 • Steg 2 öppnar 3 september 2018, 11.00
 • Steg 2 stänger 1 oktober 2018, 15.00
 • Styrelsen tar beslut den 13 december 2018
Forskningsområden

Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden:

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap

 • Hälsa och välfärd
 • Reproduktion
 • Utfodring, uppfödning och hästhållning
 • Teknikutveckling

Samhällsvetenskap och humaniora

 • Hästens roll för människan
 • Hästens roll för samhället
 • Hästens roll för miljön

Förslag på prioriterade forskningsområden inom respektive programområde är listade i ett appendix till forskningsprogrammet.

Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram 2016-2019

Ansökan

Vi uppmuntrar till samverkansprojekt mellan Sverige och Norge och välkomnar ansökningar inom forskningsprogrammets bägge programområden.

I varje ansökan ska anges forskningens inverkan på hästars välfärd samt beskrivning av plan för informationsspridning till implementering.

I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss, som bedöms med avseende på relevans och potential.

Ansökan i steg 1 ska vara skriven på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska. (CV ska inte skickas in i steg 1)

Ett antal ansökningar går vidare till steg 2 och får möjlighet att göra en full ansökan, som bedöms med avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet. Ansökan i steg 2 ska skrivas på engelska.

I steg 2, och först då, ska du skicka in en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel, ”blankett för underskrift”.

Observera att för samfinansierade och helnorska projekt gäller särskilda instruktioner som du hittar i ansökningssystemet.

Som mest beviljas 1 miljon kronor per år i genomsnitt över projekttiden, för samverkansprojekt 2 miljoner. Beloppen är inklusive OH. Varje huvudsökande får inkomma med en ansökan för upp till tre års forskning.

Bedömningskriterierna är samma som för Stiftelsen Lantbruksforskning och återfinns i deras handbok. Observera att Stiftelsen Lantbruksforsknings handbok inte gäller i sin helhet för Stiftelsen Hästforskning. Läs mer här.

För fleråriga projekt ska inkomma årlig fortsättningsansökan enligt anvisningar.

Du söker forskningsmedel i stiftelsens ansökningssystem.

Blankett för underskrift

Till ansökningssystemet

För ytterligare information
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli Stiftelsen Lantbruksforskning´s secretariat
Peter Kallings Forskningschef/Research director
Siri Anzjøn Norges Forskningsråd/The Research Council of Norway
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.