Vallfoder för hästar ur ett utfodringsperspektiv

  • Status Pågående
  • Beviljade medel 300 000
  • Projektnummer R-21-47-656
  • Ansökningsår 2021
  • Organisation Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Huvudsökande Cecilia Müller (Sverige)
  • E-postadress cecilia.muller@slu.se
  • Telefon 018-672993

Projektet går ut på att producera en populärvetenskaplig kunskapssammanställning om vall som fodermedel till hästar med fokus på utfodring baserad på de forskningsresultat som finns på området. Målgruppen är hästnäringen i Sverige och projektet omfattar nordiska förhållanden. Projektet har tre delar; näringsvärde i vallfoder till hästar; skörd, konservering och lagring av vallfoder till hästar; samt hygienisk kvalitet och fodersäkerhet i vallfoder för hästar, vilka alla är viktiga områden för såväl hästhållare som foderproducenter. Projektgruppen som består av forskare från SLU har en referensgrupp med företrädare för hästnäringen till sin hjälp. Internationella experter är också anknutna till projektet. Sammanställningen skrivs som en rapport på svenska riktad till hästhållare och vallfoderproducenter. Till rapporten fogas också en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska samt vetenskaplig publicering på engelska. Projektet samordnas med motsvarande projekt hos Stiftelsen Lantbruksforskning.

Finansiärer och samarbetspartners