ÅRETS UTLYSNING

Den öppna utlysningen 2022 är på totalt 12 miljoner svenska kronor, varav uppskattningsvis 2,5 MSEK till nya projekt och 9,5 MSEK till pågående projekt förutsatt beviljad fortsättningsansökan. Utlysningen omfattar även 10 miljoner norska kronor, varav uppskattningsvis 3 MNOK till nya projekt och 7 NOK till pågående projekt förutsatt beviljad fortsättningsansökan. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora.

Samverkansprojekt mellan Sverige och Norge uppmuntras, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner och med näringen. Samtliga delar från Stiftelsen hästforsknings forskningsprogram täcks inom den aktuella utlysningen.

Ansökningsförfarande

Utlysningen sker i två steg, steg 1 görs i form av en kortare skiss över projektidén med fokus på relevans för hästen och hästnäringen. Ett antal sökande går vidare till steg 2 och ska då skicka in en fullskalig forskningsansökan. Ansökningen skrivs på engelska både i steg 1 och steg 2 med en sammanfattning på svenska eller norska. Ingen övre begränsning för OH-kostnader praktiseras, men sökt OH kan aldrig överstiga faktiska kostnader. Om ett projekt är i behov av att använda försökshästar/personer behöver det anges varför och på vilket sätt redan i steg 1, utifrån de tre R:en (Reduce, Refine, Replace). För samtliga ansökningar bör en tydlig metodbeskrivning gällande antal hästar/personer som planeras att studeras tydligt anges. Ansökan skall även tydligt redogöra för hur förväntade resultat skall spridas till praktiska hästnäringen/hästägarna och hur projektet planerar att arbeta för att projektresultaten tillämpas praktiskt i densamma.

Medel kan sökas som maximalt 1 miljon per år i 3 år. För samverkansprojekt mellan Sverige och Norge kan denna summa sökas i båda länder i respektive valuta. En ansökan per huvudsökande och utlysning tillämpas. Huvudsökande skall vara disputerad eller motsvande och kopplad till en forskningsmiljö. För vidare instruktioner se stiftelsens handbok. Ansökningar som inte följer handbokens instruktioner kommer automatiskt att avslås.

För samverkansprojekt mellan Sverige och Norge samt helnorska projekt återfinns särskilda instruktioner i stiftelsens handbok samt i ansökningsformuläret. Ansökningssystemet har till i år uppdaterats med en modifierad budgetdel för att tydligt visa budgetfördelning mellan land (NOK och SEK), samt för att tydliggöra stiftelsens riktlinjer gällande redovisning av samtliga sökandes deltagande i projektet (steg 2). I uppdateringen har även en sektion gällande information om etiskt tillstånd lagts till i steg 2. Vi ber om ursäkt på förhand om det inledningsvis skulle visa sig resultera i någon bug och mottar gärna information om sådan uppstår. Vårt uppdaterade ansökningssystem använder samma webbadress som tidigare så du som sparat sidan som favorit på datorn kommer per automatik att komma till vår uppdaterade version.

ANSÖKAN

Steg 1
I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss, som bedöms med avseende på relevans och potential av beredningsgrupperna. Ansökan i steg 1 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska. Om ett projekt är i behov av att använda försökshästar behöver det anges varför och på vilket sätt redan i steg 1.

Steg 2
Ett antal ansökningar går vidare till steg 2 och får möjlighet att göra en full ansökan, som bedöms med avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet av beredningsgrupperna. Ansökan i steg 2 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska. I steg 2, och först då, ska du skicka in CV samt en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel, ”blankett för underskrift”.

Du söker forskningsmedel i stiftelsens ansökningssystem. Har du frågor om ansökningssystemet, vänd dig i första hand till kansliet. Instruktioner kring ansökningsprocessen samt information om bedömningskriterierna finns i Stiftelsen Hästforsknings handbok. Vi vill förtydliga att ansökningar som inte följer handbokens instruktioner automatiskt kommer att avslås.

Till ansökningssystemet

För fleråriga projekt ska årlig fortsättningsansökan inkomma enligt anvisningar i handboken. Fortsättningsansökningar ska lämnas in 1 oktober senast kl 24.00.

Vid steg 2 ska en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel inkomma till stiftelsen.

Till blankett för underskrift

VIKTIGA DATUM & TIDER
  • Steg 1 öppnar 1 april 2022, kl. 12.00
  • Steg 1 stänger 1 juni 2022, kl. 12.00
  • Steg 2 öppnar 31 augusti 2022, kl. 12.00
  • Steg 2 stänger 30 september 2022, kl. 12.00
  • Styrelsen tar beslut i december 2022
FORSKNINGSOMRÅDEN

Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden:

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap
• Hälsa
• Avel och reproduktion
• Foder, uppfödning och hästhållning
• Teknikutveckling
• Välfärd i användandet av- och kommunikation med hästen

Samhällsvetenskap och humaniora
• Relationen mellan häst och människa
• Relationen mellan häst och samhälle
• Relationen mellan häst och miljö
• Välfärd i användandet av- och kommunikation med hästen

Förslag på prioriterade forskningsområden inom respektive programområde är listade i ett appendix till forskningsprogrammet.

Ladda ner

Handbook 2022

This handbook is for applicants for projects to The Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research. It is also relevant for members of the review panels. The handbook contains instructions about the application process and criterias of assessment.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.3 MB

Mall slutrapport

Mall för slutrapportering av projekt finansierade av Stiftelsen Hästforskning.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.6 MB

Blankett för signatur – slutrapport

Ladda ner Format: pdf Storlek: 121.7 KB

Mall fortsättningsansökningar

Mall för ansökan om fortsatt finansiering av projekt hos Stiftelsen Hästforskning. Fortsättningsansökningar ska lämnas in senast den 1 oktober kl. 24.00.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.5 MB

Lathund för inloggning i ansökningssystemet

Ladda ner Format: pdf Storlek: 147.0 KB

Declaration form foregin activities

Conditions for grant approval to projects that, according to Swedish law, requires an Ethics approval from an Ethics committee, but where experimental animals are not located in Sweden or Norway

Ladda ner Format: pdf Storlek: 215.8 KB

Forskningsprogram 2020-2023

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.2 MB

Kontakt
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli Stiftelsen Lantbruksforskning´s secretariat
Siri Anzjøn Norges Forskningsråd/The Research Council of Norway
Finansiärer och samarbetspartners