Riktad utlysning: Dölehäst och nordsvensk brukshäst

Den 1 november öppnar Stiftelsen Hästforskning en riktad utlysning om 700 000 svenska kronor för forskningsprojekt med koppling till raserna dölehäst och nordsvensk brukshäst.

Utlysningen är avslutad, ett nytt projekt beviljades forskningmedel.

Fokus för utlysningen avseende dessa kallblodiga hästraser är ett par besvärliga hudlidanden, så kallade mugg och rasp (hudinfektion i karled respektive infektion som spridit sig längre upp på benet).

Medel kan sökas för både forskningsprojekt och utvecklingsprojekt.

Medel beviljas enbart till samverkansprojekt mellan forskare i Sverige och Norge.

Ansökan

Ansökan skall vara skriven på svenska eller norska, men forskningsplan, CV med mera kan vara skrivet på engelska om skäl därtill föreligger.

I den här utlysningen finns avvikelser i ansökningssystemet som du behöver vara uppmärksam på:

  • Du söker medel inom programområde veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap (VHT).
  • Anvisningarna i budgetfliken gäller inte för denna utlysning. Du kan enbart söka medel i svenska kronor. Norsk budget får räknas om till svenska kronor. OH-medel söks enbart i svenska kronor.

Stiftelsen hästforsknings ansökningssystem

Beredning

Ansökningarna kommer att beredas i ett steg av stiftelsens forskningschef, representanter för finansiärerna samt ett mindre antal ledamöter i stiftelsens ordinarie beredningsgrupper.

Observera att du måste ha slutrapporterat eventuella tidigare projekt vid överenskommen tidpunkt för att kunna beviljas medel till nya projekt.

Finansiering

Utlysningen finansieras till lika delar av Landslaget for Dølahest och Föreningen Nordsvenska Hästen, beredningsarbetet bekostas av Stiftelsen Hästforskning.

Viktiga datum

Utlysningen öppnar 1 november 2016, 11.00
Utlysningen stänger 13 januari 2017, 15.00
Styrelsen tar beslut i mars 2017

För ytterligare information
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli Stiftelsen Lantbruksforskning´s secretariat
Siri Anzjøn Norges Forskningsråd/The Research Council of Norway
Finansiärer och samarbetspartners