ÅRETS UTLYSNING

Den öppna utlysningen 2021 omfattar 12 miljoner svenska och 6,5 miljoner norska kronor. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora.

Utlysningen sker i två steg, steg 1 sker i form av en kortare skiss över projektidén med fokus på relevans för hästen och hästnäringen. Ett antal sökande bjuds därefter in att skicka in en fullskalig forskningsansökan i steg 2. Båda stegen bedöms av beredningsgrupperna.

En SHF-anpassad handbok finns tillgänglig för sökande och granskare. SHF har även två mallar för att underlätta rapporteringsarbetet för pågående projekt; en mall för fortsättningsansökningar och en mall för slutrapporter.

Vi uppmuntrar till samverkansprojekt mellan Sverige och Norge, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner samt med näringen. Vi välkomnar ansökningar inom forskningsprogrammets bägge programområden. I varje ansökan ska anges forskningens inverkan på hästars välfärd samt beskrivning av plan för informationsspridning till implementering. Samtliga delar från Stiftelsen hästforsknings forskningsprogram täcks inom den aktuella utlysningen, där respektive programområde numera inkluderar ett separat fokusområde för: Hästens välfärd i användandet av- och kommunikationen med hästen, för att tydliggöra dess höga relevans för stiftelsen.

Observera att för samfinansierade och helnorska projekt gäller särskilda instruktioner som du hittar i ansökningssystemet.

Som mest beviljas 1 miljon kronor per år i genomsnitt över projekttiden, för samverkansprojekt 2 miljoner. Beloppen är inklusive OH. Precis som i 2020 års utlysning finns det inte heller 2021 någon övre begränsning för OH-kostnader. Varje huvudsökande får inkomma med en ansökan för upp till tre års forskning. Då en begränsad anslagsbudget finns tillgänglig för ett brett forskningsprogram kan det dock öka chanserna för finansiering något om maxbelopp inte söks.

ANSÖKAN

Steg 1
I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss, som bedöms med avseende på relevans och potential av beredningsgrupperna. Ansökan i steg 1 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska. Om ett projekt är i behov av att använda försökshästar behöver det anges varför och på vilket sätt redan i steg 1.

Steg 2
Ett antal ansökningar går vidare till steg 2 och får möjlighet att göra en full ansökan, som bedöms med avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet av beredningsgrupperna. Ansökan i steg 2 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska. I steg 2, och först då, ska du skicka in CV samt en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel, ”blankett för underskrift”.

Du söker forskningsmedel i stiftelsens ansökningssystem. Har du frågor om ansökningssystemet, vänd dig i första hand till kansliet. Instruktioner kring ansökningsprocessen samt information om bedömningskriterierna finns i Stiftelsen Hästforsknings handbok. Vi vill förtydliga att ansökningar som inte följer handbokens instruktioner automatiskt kommer att avslås.

Till ansökningssystemet

För fleråriga projekt ska årlig fortsättningsansökan inkomma enligt anvisningar i handboken. Fortsättningsansökningar ska lämnas in 1 oktober senast kl 24.00.

Vid steg 2 ska en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel inkomma till stiftelsen.

Till blankett för underskrift

VIKTIGA DATUM & TIDER
  • Steg 1 öppnar 1 april 2021, kl. 00.01
  • Steg 1 stänger 3 juni 2021, kl. 14.00
  • Steg 2 öppnar 27 augusti 2021, kl. 00.01
  • Steg 2 stänger 1 oktober 2021, kl. 12.00
  • Styrelsen tar beslut i december 2021
FORSKNINGSOMRÅDEN

Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden:

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap
• Hälsa
• Avel och reproduktion
• Foder, uppfödning och hästhållning
• Teknikutveckling
• Välfärd i användandet av- och kommunikation med hästen

Samhällsvetenskap och humaniora
• Relationen mellan häst och människa
• Relationen mellan häst och samhälle
• Relationen mellan häst och miljö
• Välfärd i användandet av- och kommunikation med hästen

Förslag på prioriterade forskningsområden inom respektive programområde är listade i ett appendix till forskningsprogrammet.

Ladda ner

Handbook 2021

This handbook is for applicants for projects to The Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research. It is also relevant for members of the review panels. The handbook contains instructions about the application process and criterias of assessment.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.9 MB

Mall slutrapport

Mall för slutrapportering av projekt finansierade av Stiftelsen Hästforskning.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.3 MB

Blankett för signatur – slutrapport

Ladda ner Format: pdf Storlek: 121.7 KB

Mall fortsättningsansökningar

Mall för ansökan om fortsatt finansiering av projekt hos Stiftelsen Hästforskning. Fortsättningsansökningar ska lämnas in senast den 1 oktober kl. 24.00.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.5 MB

Forskningsprogram 2020-2023

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.2 MB

Kontakt
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli Stiftelsen Lantbruksforskning´s secretariat
Siri Anzjøn Norges Forskningsråd/The Research Council of Norway
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.