Riktad utlysning med Svensk Travsport

Stiftelsen Hästforskning i samarbete med Svensk Travsport utlyser forskningsmedel för främjandet av travhästens hälsa, välfärd och hållbarhet. Utlysningen öppnar för fullskalig ansökan den 1 april och stänger den 1 juni kl. 12.00.

Stiftelsen Hästforskning i samarbete med Svensk Travsport utlyser härmed medel till forskning och utveckling inom ämnesområden som på ett förebyggande sätt främjar en förbättrad hälsa, välfärd samt hållbarhet hos travhästar. Utlysningen är riktad och gäller i första hand bidrag till forskning med direkt relevans för travsporten, men även annan hästhållning kan vara av relevans.

Det övergripande målet är att beviljade projekt skall bidra till en ökad kunskap som främjar hästarnas hälsa, välfärd och hållbarhet. Projektet skall även bidra till en ökad kunskap om hur skador förebyggs och risker minimeras för kroniska skador. Projekten skall bidra till ökad kunskap om optimal hästhållning, träning och tävling av travhästar, metoder för identifiering av olika typer av skador, ohälsa och positiva välfärdsindikatorer i tidigt skede eller utveckling av förbättrad diagnostik, behandling och rehabilitering av vanligt förekommande sjukdomar.

Utlysningen omfattar upp till tre miljoner svenska kronor per år i tre år till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt under perioden 2022 – 2025. Sökande skall bidra med en medfinansiering om 25% av sökt belopp, vilket kan vara in kind. Det finns möjlighet att söka medel för en samlad ansökan om hela det utlysta beloppet där forskning inom flera ämnesområden kombineras genom flera delprojekt för ett helhetsgrepp för förbättrad hälsa och välfärd hos travhästen. I denna typ av ansökan agerar huvudsökande som koordinator för att nyttja synergier mellan delprojekten, och medel kan fördelas fritt mellan delprojekt och år.

För enskilda ansökningar kan medel om max 1 miljon per år i 3 år sökas.

Samverkansprojekt över flera kompetensområden och institutioner inom Sverige uppmuntras.

Utlysningen innefattar endast svenska medel för fördelning inom Sverige. Men vid egenfinansiering av utländska samverkanspartners är samverkansprojekt över landsgränserna välkomna.

En referensgrupp innehållande representanter från Svensk travsport samt Stiftelsen Hästforskning kommer att knytas till (det) beviljade projekt(et) för är att få en praktisk koppling mellan projekt och näring redan under tiden för pågående forskningsprojekt, både för feedback från praktiken men också för ökad kommunicering av projektets framsteg och resultat under projektets gång.

Projektet förväntas starta under november 2022. Medel kan sökas för högst tre år.

Ansökningsförfarande

Projektansökningarna sker som en fullskalig ansökan på engelska i ett steg och skall ha högsta vetenskapliga kvalité. En ansökan per huvudsökande och utlysning tillämpas, där huvudsökande skall vara disputerad eller motsvarande och kopplad till en forskningsmiljö. Utöver de specifika riktlinjerna för denna utlysning skall instruktionerna i stiftelsens handbok följas om inte annat omnämnts i utlysningstexten, för att kunna beviljas medel. Notera att ansökningar som ej följer riktlinjerna i handboken/utlysningstexten automatiskt avslås. Ingen övre begränsning för OH-kostnader praktiseras, men sökt OH kan aldrig överstiga faktiska kostnader. Om ett projekt är i behov av att använda försökshästar behöver det tydligt beskrivas varför och på vilket sätt, där projektet beskrivs utifrån de tre R:en (Reduce, Refine, Replace). För samtliga ansökningar bör en tydlig metodbeskrivning gällande antal hästar som planeras att studeras tydligt anges. Ansökan skall även tydligt redogöra för hur förväntade resultat skall spridas till praktiska hästnäringen/hästägarna och hur projektet planerar att arbeta för att projektresultaten tillämpas praktiskt i densamma.

Ansökningssystemet har till i år uppdaterats med en modifierad budgetdel för att tydliggöra stiftelsens riktlinjer gällande redovisning av samtliga sökandes deltagande i projektet. I uppdateringen har även en sektion gällande information om etiskt tillstånd lagts till. Vi ber om ursäkt på förhand om det inledningsvis skulle visa sig resultera i någon bug och mottar gärna information om sådan uppstår. Vårt uppdaterade ansökningssystem använder samma webbadress som tidigare så du som sparat sidan som favorit på datorn kommer per automatik att komma till vår uppdaterade version.

Till ansökningssystemet

Till blankett för underskrift

VIKTIGA DATUM & TIDER
  • Utlysningen öppnar 1 april 2022, kl. 12.00
  • Utlysningen stänger 1 juni 2022, kl. 12.00
  • Styrelsen tar beslut i oktober 2022
Ladda ner

Handbook 2022

This handbook is for applicants for projects to The Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research. It is also relevant for members of the review panels. The handbook contains instructions about the application process and criterias of assessment.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.3 MB

Mall slutrapport

Mall för slutrapportering av projekt finansierade av Stiftelsen Hästforskning.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.6 MB

Blankett för signatur – slutrapport

Ladda ner Format: pdf Storlek: 121.7 KB

Lathund för inloggning i ansökningssystemet

Ladda ner Format: pdf Storlek: 147.0 KB

Declaration form foregin activities

Conditions for grant approval to projects that, according to Swedish law, requires an Ethics approval from an Ethics committee, but where experimental animals are not located in Sweden or Norway

Ladda ner Format: pdf Storlek: 215.8 KB

Forskningsprogram 2020-2023

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.2 MB

Kontakt
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli Stiftelsen Lantbruksforskning´s secretariat
Finansiärer och samarbetspartners