Nyhetsbrev

Att rida sig ur sitt beroende

Riding 6

Foto: Ann Kern-Godal, Oslo universitetssjukhus

Missbruk och beroende är stora samhällsproblem. Behandlingar erbjuds men många avbryter dem i förtid, vilket försämrar prognosen. Att hålla patienter engagerade i behandlingen är en utmaning. En studie vid Oslos universitetssjukhus visar att användning av hästar förbättrar resultaten.

Idén att använda hästar och ridning i behandlingssyfte är inte ny. De senaste 50 åren har det blivit vanligt att inkludera häst i olika former av terapi, inte bara för fysisk träning utan även för patienter med psykosociala störningar. Inom den svenska vården har behandlingsmetoden framförallt utnyttjats inom habilitering, neurologi och psykiatri. Både i USA och i Europa finns det ett växande intresse för användning av hästar även vid behandling av narkotikamissbrukare. Resultaten är lovande, men metoden befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas.

Beroendeterapi med hästar

Norge ligger i framkant när det gäller nya behandlingsmetoder för missbruk och beroende. På Oslos universitetssjukhus används hästassisterad terapi sedan 1974 med goda resultat. Ann Kern-Godal är som doktorand delaktig i ett projekt där inverkan av hästunderstödd terapi på behandlingsresultat undersöks närmare. Fungerar metoden och varför tror patienterna att den hjälper?

– I våra möten med de yngre patienterna säger de ofta att de stannar kvar i terapin tack vare hästarna. ”Jag har lärt mig mer om mig själv av hästar än av annan behandling” är ett typiskt uttalande. På vår klinik finns en unik möjlighet att studera vilken påverkan hästar har. Vi ville veta om det har effekt på varaktigheten och slutförandet av behandlingen för unga missbrukare. Det här är intressant eftersom 50 % av alla missbrukspatienter generellt sett avbryter sin behandling i förtid. Om hela behandlingen kan genomföras förbättras prognosen för ett liv utan droger avsevärt.

Över en period av 18 månader studerades 108 patienter. Samtliga fick den vanliga behandlingen och 65 fick även arbeta med hästar. Programmet bestod av 12 90-minuterssessioner av kroppsorienterad psykoterapi med hästar. Aktiviteterna varierade från grooming till utfodring och ridning, men även flockobservation och stallarbete.

– Alla våra terapeuter är också ridlärare nivå 1, betonar Ann, och hästarna som ägs av Lions Norge är specifikt utvalda och tränade för just det här.

Bättre närvaro

Resultaten pekar på ett tydligt samband mellan hästassisterad terapi och förbättrade behandlingsresultat vilket fått stor uppmärksamhet både inom Norge och
internationellt. Patienterna har bättre närvaro och fler går igenom hela behandlingen. 37 patienter som fick hästassisterad terapi fullföljde behandlingen
jämfört med 6 i den andra gruppen.

– Den viktigaste slutsatsen, säger Ann Kern-Godal, är att terapi med hästar ger betydligt bättre chanser att fullfölja behandlingen vilket ger bättre förutsättningar för ett liv utan beroende och missbruk.

– Vi vet från tidigare forskning att det finns en rad faktorer som påverkar motivationen att stanna. Relationen till terapeuten, typ av behandling och varaktighet verkar ha betydelse. Även den nära relationen mellan människan och hästen ses i litteraturen som en positivt bidragande faktor. Vi har nog god anledning att tro att det är så, att det är hästarna som får patienterna att stanna.

Studien visar tydligt att hästunderstödd terapi har stor potential. Den tillför vetenskapligt bevis för utvecklingen av alternativa terapier och motiverar ytterligare forskning inom området.

– Det kommer säkert att dröja innan det kan bli en allmänt accepterad behandlingsmetod, men vi tagit ett viktigt första steg tack vare finansiering från
Stiftelsen Hästforskning.

Projekt H1047212: ”Innflytelse fra hesteassistert terapi (HAT) på avhengighetsbehandling og dens effekter”

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners