Nyhetsbrev

Höjd fosforrekommendation utan vetenskapligt stöd

En svensk forskningsstudie som finansierats genom Stiftelsen Hästforskning visar att det inte behövs någon ökning av den dagliga fosforgivan hos unghästar. Därmed går man emot den amerikanska organisationen NRC:s rekommendationer.

De svenska utfodringsrekommendationerna för mineraler till häst bygger på den amerikanska publikationen ”Nutrient requirements of horses” från USA:s forskningsråd (National Research Council, NRC). Deras senaste rekommendation för fosfor till växande hästar är 25 procent högre än tidigare, en höjning som baseras på en enda forskningsstudie.

Det amerikanska resultatet var anmärkningsvärt och vi anser att det var ett förhastat beslut av NRC att gå ut med sina rekommendationer att höja fosforgivan, inte minst för att man globalt arbetar för att minska världens fosforanvändning, säger forskare Anna Jansson, institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU.

Anledningen till den 25-procentiga höjningen är att man i den amerikanska studien anser att de kroppsegna fosforförlusterna borde vara större än tidigare uppmätta 10 mg/kg kroppsvikt. I stället uppskattar de amerikanska forskarna att förlusterna bör ligga på 18 mg/kg kroppsvikt trots att inga nya och bättre mätmetoder har använts.

Den svenska studien visade att fosforförlusten hos både föl och tvååringar är betydligt mindre än 18 mg/kg kroppsvikt och ger inget stöd för ett högre fosforbehov. SLU-forskarna rekommenderar därför hästägare att fortsätta utfodra sina hästar enligt de gamla rekommendationerna.

Vi uppskattar det totala dagsbehovet av fosfor till minst 17,5 och max 32 gram per dag för växande tvååring i träning, säger Anna Jansson.

Träck – smidig analysmetod

Ett överintag av fosfor är inte farligt för hästen så länge kalciumintaget är större, däremot skapar ett överintag konsekvenser för miljön då minst 60 procent av den utsöndrade fosforn är vattenlöslig, det vill säga kan ”rinna iväg”, och bidrar till övergödning av sjöar och hav. En höjning med 25 procent som den amerikanska studien rekommenderar skulle för svensk del innebära att drygt 50 ton fosfor kan läcka ut varje år. Det är viktigt att inte underutfodra fosfor eftersom brist kan led till dålig tillväxt, benskörhet, nedsatt fruktsamhet och även vara dödligt. Men i Sverige är konstaterad fosforbrist dock ovanligt.

Den bästa metoden som hästägare kan göra för att kontrollera att de ger rätt mängd fosfor till sina hästar är att göra en foderanalys och beräkna fosforintaget, näst bäst är en träckanalys, säger Anna Jansson.

Ett träckprov är enkelt att göra och är dessutom är en bra indikator, till skillnad mot urinprov där utsöndringen av fosfor bara kan avläsas om överutfodring sker med minst 300 procent. Träckprov är också en effektiv metod för hästar på bete eller som har fri tillgång till foder. Stickprovet tas från fler högar och skickas sen in till ett foderlabb som gör en analys. För att få ett mer exakt resultat från en enskild häst bör träckprovet tas vid flera tillfällen. Om koncentrationen av fosfor i träcken överstiger 8 g/kg torrsubstans hos vuxna hästar är det troligt att överutfodring sker.

Våra studier visar också att en fosforkoncentration runt 4 g/kg torrsubstans träck motsvarar ett för lågt fosforintag hos föl och att koncentrationen hos unghästar bör vara runt 8 g/kg torrsubstans, säger Anna Jansson.

Viktig information för hästägare

Projektet inväntar den internationella granskningen som nu görs av studien. Därefter är det viktigt att information når de svenska hästägarna för att undvika överutfodring av fosfor. Informationen av studien kommer också att användas vid undervisningen av agronom- och hippologstudenter.

Projekt H1147080: ”Träckanalys – en bra markör för överutfodring med fosfor?”

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners