Aktuellt

Metadon – potent smärtlindring för hästar

När människor har ont kan de välja mellan olika smärtstillande läkemedel – från paracetamol till tyngre preparat som morfin. Inom hästsjukvården ser det annorlunda ut. Även om metadon, som är en morfinliknande medicin, används på hästar saknas det grundläggande studier om hur detta läkemedel omsätts i kroppen och vilka biverkningar det kan ha. En studie från SLU ger ny kunskap om behandling med metadon och skapar möjligheter att få effektivare smärtlindring för hästar.

Smärtlindring är väldigt viktigt ur djurvälfärdssynpunkt men även för optimalt tillfrisknande. Även om vi ser att opioider, smärtstillande medel som verkar via det centrala nervsystemet liksom morfin, används inom hästsjukvården, finns fortfarande tveksamhet mot att smärtlindra hästar. En vanlig uppfattning är att om man smärtlindrar en skadad kroppsdel, kommer hästen att överbelasta den och orsaka ytterligare skada. Men vi vet också att ju mer ont en häst har desto mer sätter det igång processer som förlänger tillfrisknandet. Med bra smärtlindring blir djuret mindre stressat, får bättre möjligheter att läka och kommer bättre igång med att dricka och äta efter en operation. Det berättar Lena Olsén som tillsammans med sin forskargrupp ville öka kunskaperna om användningen av metadon för smärtbehandling av hästar. Projektet finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Vi vet att metadon ger bra smärtlindring och att det är ett relativt billigt läkemedel. Metadon används idag på vissa kliniker som premedicinering där doseringen oftast byggs på praxis. Det behövs mer information om metadons bieffekter och rekommenderade doser och dosintervall.

Åtta friska hästar behandlades med metadon både som enda behandling och i kombination med de vanligt förekommande sederande preparaten acepromazin eller detomidin. Olika fysiologiska, beteendemässiga och smärtstillande parametrar undersöktes.

Liten risk för biverkningar

Det finns en allmän rädsla för biverkningar av behandling med metadon. Människor blir trötta av opioider men de påverkar också andningen negativt och det finns registrerade fall där människor dött på grund av hjärtstopp. Men effekterna skiljer sig åt för olika djurarter. Resultaten av studien bekräftar att rädslan för biverkningar i de flesta fall är ogrundad.

Vi såg inga allvarliga biverkningar. Vi har visat att när man håller sig till den dos som ger smärtlindring och inte ökar doseringen, så finns ingen risk för försämrad andning. Man ska förmodligen vara uppe i en ganska hög dos innan behandlingen påverkar andningen. Det vi däremot såg var att andningsfrekvensen gick ner vid kombinationsbehandling med acepromazin eller detomidin. Vi såg heller ingen indikation på att ett hjärtstopp skulle hända.

Även effekten på hästarnas beteende undersöktes. Om en häst som väger 600 kg blir exciterad kan det bli riskfullt. Vid behandling med enbart metadon sågs vissa exciterande beteenden som ökad aktivitet av födosök samt att hästarna gick runt mer intensivt i boxen. Forskarna upptäckte att när man kombinerar behandlingen med detomidin eller acepromazin så upphörde den exciterande effekten.

Kombinationsbehandling är effektivt

Halveringstiden, den tid det tar för halten av ett läkemedel att sjunka till hälften av den ursprungliga, är viktigt för att bestämma doseringen. Studien visar att metadon har en snabb halveringstid, omkring två timmar med en dos på 0,2 mg/kg, vilket ger en kortvarig smärtlindring som kan förlängas när hästen samtidigt behandlas med detomidin.

Läkemedlen hjälper varandra. Förutom viss negativ påverkan på andningen sågs inga biverkningar när man blandade metadon med detomidin eller acepromazin. Det betyder att det kan vara lämpligt att kombinera läkemedlen som premedicinering inför ett operativt ingrepp. Enbart metadon kan användas som smärtstillande för häst vid svåra smärttillstånd som till exempel kolik. Bara man vet hur effektivt hästen bryter ner läkemedlet kan man ställa in dropp på en hastighet som ger bra smärtlindring under en viss period.

Studien är ett viktigt steg på vägen till att utveckla effektiv smärtlindring. Forskarna har kartlagt metadons halveringstid och de har visat att både behandling med enbart metadon och kombinationen med ett lugnande medel kan ge effektiv smärtlindring utan svåra biverkningar.

Projekt H1047169: ”Smärta – bedömning och behandling hos häst” i projektbanken

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners