Aktuellt

Samverkansutlysning mellan Stiftelsen Hästforskning och Stiftelsen Lantbruksforskning: Vall ur ett foderperspektiv för häst

Stiftelsen hästforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv för häst - i samverkan med Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) och dess motsvarande sammanställning för lantbruksdjur.

Bakgrund, syfte och inriktning

Det finns ett behov av att få en samlad bild av kunskapsläget kring vall som fodermedel till häst, såväl som att sprida befintlig kunskap kring vall som fodermedel till den praktiska hästnäringen. Stiftelsen hästforskning utlyser därför medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv för häst – i samverkan med Stiftelsen lantbruksforskning och dess motsvarande sammanställning för lantbruksdjur som beviljats medel (Titel: Vallen i nordiskt perspektiv). Utlysningstexten för Stiftelsen lantbruksforsknings utlysning hittas här. De båda utlysningarna förväntas resultera i en kunskapssammanställning på respektive område för den praktiska näringen i Sverige, där den summerade nyttan av samverkan förväntas bli större än summan av två separata projekt.

Syfte och inriktning

Utlysningen ska utmynna i en sammanställning av redan genomförd nationell och internationell forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom området vall ur ett strikt foderperspektiv. Sammanställningen bör fokusera på förutsättningar i nordiskt klimat, tillsammans med ytterligare kunskap som är relevant för nordiska förhållanden. Kunskapsgenomgången relaterat till häst förväntas främst fokusera på näringsvärde för användning till häst, skörd och konservation för nyttjande till häst, samt till viss del vallfoderproduktion med inriktning mot häst. Inriktningen bör vara en kunskapssammanställning för optimalt val av vallfoder för att erbjuda en balanserad foderstat som täcker hästens näringsbehov utan att ge överskott, i förhållande till ras och användningsområde, och som har god hygien samt avsaknad av giftigt eller ohälsosamt oavsiktligt innehåll.

Budget

Medel söks för en ettårsperiod om maximalt 300 000 SEK. Budgeten i ansökan ska redogöra för hur medel planeras att användas. Kunskapssammanställningen ska finnas Stiftelsen Hästforskning samt Stiftelsen Lantbruksforskning till handa senast ett år efter projektstart.

Slutrapportering ska ske senast tre månader efter projektets slutdatum.

Ansökningar som inte ligger inom angivna riktlinjer för utlysningen kommer att avslås av Stiftelsen Hästforskning i tidigt skede och går inte vidare till granskning.

Sökande och samverkan

Utlysningen riktar sig till disputerade forskare med kravet att ansökan skall ha en etablerad samverkan med tidigare beviljat SLF projekt (Titel: Vallen i nordiskt perspektiv), och där samma metod för kunskapssökningar bör används, där så tillämpbart. En framgångsfaktor för ansökan är att flera nyckelforskare inom området hästfoder och hästnutrition i Sverige är delaktiga, samt att ansökan innehåller en detaljerad kommunikationsplan för hur kunskapen skall nå ut till Sveriges hästhållare, samt dess rådgivare och vallfoderproducenter.

Publicering av resultat

De två samverkande projekten ska utmynna i en rapport för lantbruksdjur respektive en för häst om kunskapsläget gällande vallfoder som fodermedel. Rapporten skrivs på svenska för relevanta målgrupper i den praktiska näringen – ur ett hästperspektiv kan det innefatta t.ex. hästhållare och dess rådgivare av olika slag, samt vallfoderproducenter som säljer foder till häst. En populärvetenskaplig rapport med det viktigaste ur huvudrapporten ska finnas i slutrapporteringen av projektet. Resultaten kan även publiceras vetenskapligt.

Utlysning, bedömning och beslut

Utlysningen sker som fullskalig ansökan i ett steg och öppnar den 20 oktober 2021 kl 11.00. Ansökningen skrivs på engelska och ska ha inkommit senast den 27 oktober 2021 kl. 14:00 till Stiftelsen Hästforskning. Styrelsen tar beslut i november 2021.

Dokument

Handbook 2021

This handbook is for applicants for projects to The Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research. It is also relevant for members of the review panels. The handbook contains instructions about the application process and criterias of assessment.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.9 MB

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Yvonne M. Airosa Administration & support
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners