Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till fyra nya forskningsprojekt

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till fyra nya forskningsprojekt, varav tre svenska och ett samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Tre av projekten är inom området veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap (VHT) och ett inom området samhällsvetenskap och humaniora (SH).

I ett projekt vill forskarna utveckla en ny salivbaserad provtagning för att tidigt kunna påvisa spolmaskinfektion, en parasit som infekterar framför allt föl och där träckprovtagning inte visar på infektion innan fölen kan få akuta problem. Med ett tidigt diagnosverktyg hoppas man kunna behandla vid rätt tidpunkt samt minska den rutinmässiga användningen av avmaskningsmedel för att inte påskynda resistensutveckling hos parasiter. Dessa parasiters migration genom lungorna har även föreslagits vara en del av orsaken till mild ekvin astma (EA) hos unga travhästar. Målsättningen är därför också att studera om unga travhästar med nedsatt prestation utan hälta kan kopplas till parasitinfektionen, för korrekt diagnos och rätt behandling för dessa hästar.

Nästa projekt har som mål att kunna ta fram ett diagnosverktyg för astma på häst genom ett enkelt blodprov, med hjälp av biomarkörer. Detta för att lättare kunna upptäcka och följa hästar med luftvägsproblem och samtidigt undvika mer komplicerad provtagning för hästens skull.

Det tredje projektet inom VHT-området är ett samverkansprojekt mellan Sverige och Norge och handlar om att öka kunskapen kring hästens förmåga att tillgodogöra sig proteinet i ett urval av baljväxter. Grovfoder till häst består idag nästan uteslutande av gräs medan baljväxter används i begränsad utsträckning. Baljväxterna har generellt ett högt proteininnehåll vilket gör dem till en potentiell viktig resurs för ökad hästvälfärd genom att kunna erbjuda en välbalanserad foderstat med tillräckligt proteininnehåll som lokalproducerad ersättning till importerade proteinrika råvaror som soja.

– De tre projekten inom VHT-området kan alla bidra till friskare hästar och ökad djurvälfärd på olika sätt och är viktiga pusselbitar för förbättrad hästhållning i framtiden, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare Stiftelsen Hästforskning. Dessutom kan resultaten bidra till minskad läkemedelsanvändning och mer klimatsmarta lösningar för foderproduktion.

Det fjärde beviljade projektet handlar om arbetsbelastning vid stalljobb. Här ska forskarna studera och utvärdera användbarheten av en ny metod med smarta arbetskläder för att mäta och kvantitativt beskriva arbetsställningar under arbetet i stallet. Syftet är att öka kunskapen om arbetsställningar och belastning samt relaterade riskfaktorer inom hästsektorn för att kunna minska ohälsosam fysisk exponering, vilket på sikt kan minska belastningsbesvär och arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

– Detta projekt kommer kunna generera viktig dokumentation om arbetsförhållanden i stall, vilket krävs för fortsatt arbete framåt mot en förbättrad arbetsmiljö, och för att på sikt kunna anpassa arbetet så att hästnäringen blir en mer attraktiv långsiktig arbetsplats med mindre personalomsättning, vilket behövs i hästnäringen, säger Lina Bengtsson.

Nya projekt som tilldelas anslag
  • Är migrerade spolmaskar en del av etiologin bakom luftvägssymptom och nedsatt prestation hos unga travhästar? Utveckling och tillämpning av ett serodiagnostiskt test för spolmaskdiagnostik. (Frida Martin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • Grovfôr som et lokalprodusert protein- og energirikt fôr til hester (Rasmus Bovbjerg Jensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Cecilia Muller, SLU)
  • Validering av nya biomarkörer för hästens astma i flytande vätskebiopsier (Amanda Raine, Uppsala Universitet)
  • Ergonomi och arbetsställningar hos anställda på ridskolor – en ny mätmetod med smarta arbetskläder (Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden)

Förutom de nya projekten beviljas även 15 pågående projekt fortsatt finansiering. Av de pågående projekten är sju svenska, tre norska och fem samverkansprojekt mellan länderna.

Se pågående projekt

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners