Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till fem nya forskningsprojekt

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till fem nya forskningsprojekt, varav två svenska och tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Tre av projekten är inom området veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och två inom området samhällsvetenskap och humaniora.

I de två samhällsvetenskapliga projekten är ridskolan i fokus. Det ena projektet tittar på hur vetenskapligt baserad kunskap om hästens beteende och inlärning bättre kan inkluderas i undervisningen på ridskolor, för förbättrad hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst. Det andra, hur ridskolan kan användas som center för lärande för en miljömässigt hållbar hästsektor, med fokus på beteende samt beslutsfattande hos enskilda och kollektiva aktörer. De båda projekten fokuserar på olika fokusområden men har gemensamt att de relaterar till arbetet för att stärka näringens förutsättningar för att behålla ett s.k. ’Social licence to operate’ mot övriga samhället.

Tre av projekten är inom området veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Ett projekt syftar till att optimera dosen av substansen canagliflozin för att minska hyperinsulinemi och motverka fång. I ett annat studeras genomisk mångfald inom och mellan olika nordiska hästraser med liten populationsstorlek, som hjälpmedel för hållbar avel inom respektive ras, och för att undersöka hur lika eller olika raserna är varandra genetiskt sett. Det tredje handlar om utfodring av travhästar, med frågeställningen om förhöjd muskelenzymaktivitet; ett tecken på muskelskada som ofta ses i blodprov efter träning, kan bero på en stärkelserik foderstat, i kontrast till den traditionella hypotesen att det är ett resultat av själva träningen.

– Det har i år varit extra hög konkurrens bland ett stort antal högkvalitativa ansökningar i kombination med en begränsad budget, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare Stiftelsen Hästforskning. Beredningsgrupperna har gjort ett väldigt bra arbete med att rekommendera fem projekt till beviljande med högsta relevans för näringen samt högsta vetenskapliga kvalitet. Beviljade projekt har en mycket god spridning över forskningsprogrammets olika fokusområden, där över hälften av projekten är samverkansprojekt, vilket är mycket positivt, avslutar Lina.

Nya projekt som tilldelas anslag
  • Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst (Elke Hartmann, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • Ridskolan som framtida lärandecenter för en miljömässigt hållbar hästsektor och för samhället i stort (Susanna Hedenborg, Malmö Universitet och Aage Radmann, Norges Idrettshøgskole))
  • Utfodrar vi travhästar på ett sätt som orsakar muskelskada? (Malin Connysson, Wången AB)
  • Optimera dosen av canagliflozin – motverka hyperinsulinemi och förebygga fång (Carl Ekstrand, SLU och Cathrine Fjordbakk (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU))
  • Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser (Susanne Eriksson, SLU och Peer Berg, NMBU)

Se alla pågående projekt

Kontaktpersoner
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners