Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till projektet ”Vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv ”

Stiftelsen Hästforskning gjorde under oktober en riktad utlysning för en kunskapssammanställning på vall ur ett hästperspektiv. Styrelsen har nu beslutat att ge en forskargrupp från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) medel för ett projekt som samordnas med motsvarande projekt hos Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).

Projektet är indelat i tre olika delar; näringsvärde i vallfoder för hästar, konservering och lagring av vallfoder till hästar, samt hygienisk kvalitet och fodersäkerhet i vallfoder för hästar. Kunskapssammanställningen fokuserar på utfodring baserad på befintliga forskningsresultat och syftar till att nå ut till hela den svenska hästnäringen. Till sin hjälp har forskargruppen, som leds av AgrDr Cecilia Müller, både internationella experter och företrädare för hästnäringen.

– Projektet har samlat relevanta kompetenser inom området och kommer att innefatta viktiga frågeställningar kring vilket grovfoder som bör eftersträvas för olika typer av hästar. Med en ökad kunskap kring näringsinnehåll och egenskaper vid t.ex. olika vallfröblandningar och skördetidpunkter, kan projektet ge stor nytta för att förebygga ohälsa i dagens hästpopulation, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Utlysningen syftar till att sammanställa kunskap för att erbjuda en balanserad foderstat som täcker hästens olika näringsbehov utan att ge överskott, i förhållande till hästtyp och användningsområde, och som har god hygien samt avsaknad av giftigt eller ohälsosamt oavsiktligt innehåll. Målet är att kunskapen ska komma till nytta för både grovfoderproducenter och hästhållare samt olika typer av rådgivare.

– Det skall bli spännande att se vad denna samverkansutlysning, tillsammans med SLFs motsvarande sammanställning kring vallfoder till lantbruksdjur, kan generera. Detta är ett unikt tillfälle att samla gemensamma krafter för en kunskapssammanställning kring vallfoder som är den viktigaste komponenten i en sund foderstat, avslutar Lina Bengtsson.

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners