Aktuellt

Utlysning: Medel till hästforskning i Norge

Stiftelsen Hästforskning (SHF) utlyser härmed medel riktad till hästforskning inom norska forskarmiljöer. Endast norska forskningsorganisationer är berättigade att söka.

Utlysningen har två prioriterade områden, och gäller i första hand bidrag till forskning inom dessa, som ingår i SHFs forskningsprogram:

Utlysningens prioriterade områden.

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap
• Reproduktion och avel – Bevarandevärda nationella norska hästraser

För bättre förutsättningar om en framtida hästpopulation som är mer frisk och hållbar, med god prestation och ett temperament lämpligt för sitt ändamål, är det viktigt att vidare undersöka den genetiska variationens betydelse för respektive egenskap som rasen bedöms på, tillsammans med identifiering av vilken betydelse miljömässiga faktorer har. Även genkartläggning och gensammansättningens betydelse såväl avelsmässigt som för den genetiska variationen i förhållanden till avelsvärderingen är fortsatt viktiga områden.

Exempel på forskningsområden:

 • Bevarande av de nationella norska raserna till exempel rörande kartläggning av inavel och populationsstorlek
 • Förekomst och betydelse av anlag för genetiska defekter i olika hästpopulationer och hur dessa bör hanteras
 • Utveckling av avelsarbetet för säkrare avelsvärdering kring prestation, hälsa, hållbarhet och temperament

Samhällsvetenskap och humaniora
• Hästens roll för människan – Hästassisterad terapi

Hästen har i allt större utsträckning tagits i bruk för att främja människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet, bland annat genom hästunderstödd terapi. Denna terapiform inkluderar både uppsuttna och avsuttna aktiviteter samt verksamheter i miljön runt hästen. Hästens funktion som terapeutisk resurs är dock ofullständigt utredd. Då området ”Hästen i humanvården” är tvärvetenskapligt prioriteras studier där empirisk forskning växelverkar med teoretiska analyser inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdena. Önskvärt är att forskningen täcker in områden som genus- och åldersperspektiv där detta är relevant.

Stiftelsen Hästforskning har en egen handbok som finns tillgänglig för sökande och granskare. SHF har även två mallar för att underlätta rapporteringsarbetet för pågående projekt; en mall för fortsättningsansökningar och en mall för slutrapporter.

Beviljade projekt förväntas starta under 2021. Medel kan sökas för högst tre år, om max 1 MNOK/år.

Viktiga datum och tider
 • Utlysningen öppnar 14 januari 2021, kl. 12.00
 • Utlysningen stänger 25 februari 2021, kl. 14.00
 • Styrelsen tar beslut i april 2021
Forskningsområden

Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden. Förslag på prioriterade forskningsområden inom respektive programområde är listade i ett appendix till forskningsprogrammet.

Dokument

Handbok 2020

Denna handbok är för sökande till projekt av Stiftelsen Hästforskning samt för beredningsgrupperna som bedömer ansökningarna. Innehåller instruktioner kring ansökningsprocessen samt information om bedömningskriterierna.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.9 MB

Forskningsprogram 2020-2023

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.2 MB

Övrigt

Vi uppmuntrar till samverkan mellan kompetensområden/institutioner samt med näringen. Vi välkomnar ansökningar inom utlysningens bägge prioriterade områden. I varje ansökan ska anges:

 • forskningens inverkan på hästars välfärd
 • nyttan för näringen
 • om försöksdjur planeras att användas
 • om datainsamling av personuppgifter skall ingå.
 • samt beskrivning av plan för informationsspridning för implementering.

Som mest beviljas 1 miljon kronor per år i genomsnitt över projekttiden. Beloppen är inklusive OH. Det inte någon övre begränsning för OH-kostnader. Varje huvudsökande får inkomma med en ansökan för upp till tre års forskning. Då en begränsad anslagsbudget finns tillgänglig för denna riktade utlysning kan dock chanserna för finansiering öka något om maxbelopp inte söks.

Ansökan

Endast norska forskningsorganisationer är berättigade att söka. Projektansökningarna sker i ett steg, fullskalig ansökan enligt principerna för steg 2, och skall hålla högsta vetenskaplig kvalitét.

Ansökan bedöms med avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet av beredningsgrupperna. Ansökan ska skrivas på engelska med en sammanfattning på norska eller svenska. I samband med ansökan skall CV samt en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel, ”blankett för underskrift” skickas in.

Du söker forskningsmedel i stiftelsens ansökningssystem. Har du frågor om ansökningssystemet, vänd dig i första hand till kansliet.

Instruktioner kring ansökningsprocessen samt information om bedömningskriterierna finns i Stiftelsen Hästforsknings handbok.

Gå till ansökningssystemet

Kontaktperson
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners