ÅRETS UTLYSNING 2024

Stiftelsen Hästforskning (SHF) välkomnar nu forskningsansökningar i den årliga öppna utlysningen. Steg 1 i utlysningen öppnar den 2 april kl. 12 och stänger den 22 maj kl. 14.

Årets utlysning är på totalt 14 miljoner svenska, varav uppskattningsvis 4 MSEK till nya projekt och 10 MSEK till pågående projekt förutsatt beviljad fortsättningsansökan. Utlysningen omfattar även 10 miljoner norska kronor, varav uppskattningsvis 6 MNOK till nya projekt och 4 MNOK till pågående projekt förutsatt beviljad fortsättningsansökan. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora.

Samverkansprojekt mellan Sverige och Norge uppmuntras, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner och med näringen. Helnorska projekt är också välkomna att söka medel, såväl som helsvenska. Samtliga delar från Stiftelsen hästforsknings forskningsprogram täcks inom den aktuella utlysningen, innefattande samtliga av hästnäringens olika utövningsområden såsom exempelvis, trav, galopp, ridsport och annan hästverksamhet. Stiftelsen förbehåller sig rätten att utöva portföljtänk.

Ansökningsförfarande

Observera att samtliga ansökningar skall använda mall för forskningsansökan som återfinns på stiftelsens hemsida för steg 1 samt steg 2, denna mall används från 2023 också för norska delar av SHF-forskningsprojekt vid registrering hos Norges forskningsråd.

Utlysningen sker i två steg. Steg 1 görs i form av en kortare skiss över projektidén med fokus på relevans för hästen och hästnäringen. Ett antal sökande går vidare till steg 2 och ska då skicka in en fullskalig forskningsansökan. Ansökningen skrivs på engelska både i steg 1 och steg 2 med en sammanfattning på svenska eller norska.

Observera att maximalt påslag för svenska overhead kostnader (OH) är 25 % på löner och förbrukningsmaterial, sökt OH kan aldrig överstiga faktiska kostnader.

Om ett projekt är i behov av att använda försökshästar/personer behöver det anges varför och på vilket sätt redan i steg 1, utifrån de tre R:en (Reduce, Refine, Replace). För samtliga ansökningar bör en tydlig metodbeskrivning gällande antal hästar/personer som planeras att studeras tydligt anges. Ansökan skall även tydligt redogöra för hur förväntade resultat skall spridas till praktiska hästnäringen/hästägarna och hur projektet planerar att arbeta för att projektresultaten tillämpas praktiskt i densamma.

Medel kan sökas som maximalt 1 miljon per år i 3 år. För samverkansprojekt mellan Sverige och Norge kan denna summa sökas i båda länder i respektive valuta. En ansökan per huvudsökande och utlysning tillämpas. Huvudsökande skall vara disputerad eller motsvande och kopplad till en svensk eller norsk forskningsmiljö. För vidare instruktioner se stiftelsens handbok. Ansökningar som inte följer handbokens instruktioner kommer automatiskt att avslås.

För samverkansprojekt mellan Sverige och Norge samt helnorska projekt återfinns särskilda instruktioner i stiftelsens handbok samt i ansökningsformuläret.

Informationsmöte kring årets utlysning med tid för att ställa frågor kring ansökningsförfarandet kommer anordnas den 16 April, kl 10-12. Anmälan till infomötet skickas till Lina.Bengtsson@lantbruksforskning.se senast 1 vecka innan mötet.

ANSÖKAN

Steg 1
I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss, som bedöms med avseende på relevans och potential av beredningsgrupperna. Ansökan i steg 1 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska. Om ett projekt är i behov av att använda försökshästar behöver det anges varför och på vilket sätt redan i steg 1.

Mall för steg 1

Steg 2
Ett antal ansökningar går vidare till steg 2 och får möjlighet att göra en full ansökan, som bedöms med avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet av beredningsgrupperna. Ansökan i steg 2 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska. I steg 2, och först då, ska du skicka in CV samt en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel, ”blankett för underskrift”.

Du söker forskningsmedel i stiftelsens ansökningssystem. Har du frågor om ansökningssystemet, vänd dig i första hand till kansliet. Instruktioner kring ansökningsprocessen samt information om bedömningskriterierna finns i Stiftelsen Hästforsknings handbok. Vi vill förtydliga att ansökningar som inte följer handbokens instruktioner automatiskt kommer att avslås.

Mall för steg 2

Till ansökningssystemet

För fleråriga projekt ska årlig fortsättningsansökan inkomma enligt anvisningar i handboken. Fortsättningsansökningar ska lämnas in 1 oktober senast kl 24.00.

Vid steg 2 ska en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel inkomma till stiftelsen.

Till blankett för underskrift

VIKTIGA DATUM & TIDER
  • Steg 1 öppnar 2 april, 12.00
  • Steg 1 stänger 22 maj, 14.00
  • Steg 2 öppnar 2 september, 12.00
  • Steg 2 stänger 1 oktober, 14.00
  • Styrelsen tar beslut i december 2024
FORSKNINGSOMRÅDEN

Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden:

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap
• Hälsa
• Avel och reproduktion
• Foder, uppfödning och hästhållning
• Teknikutveckling
• Välfärd i användandet av- och kommunikation med hästen

Samhällsvetenskap och humaniora
• Relationen mellan häst och människa
• Relationen mellan häst och samhälle
• Relationen mellan häst och miljö
• Välfärd i användandet av- och kommunikation med hästen

Förslag på prioriterade forskningsområden inom respektive programområde är listade i ett appendix till forskningsprogrammet.

Ladda ner

Handbook 2024

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.1 MB

Application template stage 1 2024

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.7 MB

Application template stage 2 2024

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.7 MB

Mall slutrapport

Mall för slutrapportering av projekt finansierade av Stiftelsen Hästforskning.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.6 MB

Blankett för signatur – slutrapport

Ladda ner Format: pdf Storlek: 121.7 KB

Mall fortsättningsansökningar

Mall för ansökan om fortsatt finansiering av projekt hos Stiftelsen Hästforskning. Fortsättningsansökningar ska lämnas in senast den 1 oktober kl. 24.00.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.5 MB

Forskningsprogram 2024-2028

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.3 MB

Lathund för inloggning i ansökningssystemet

Ladda ner Format: pdf Storlek: 147.0 KB

Declaration form foregin activities

Conditions for grant approval to projects that, according to Swedish law, requires an Ethics approval from an Ethics committee, but where experimental animals are not located in Sweden or Norway

Ladda ner Format: pdf Storlek: 215.8 KB

Kontakt
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli Stiftelsen Lantbruksforskning´s secretariat
Tina Rebecca Hov-Gylthe
Finansiärer och samarbetspartners