Riktad utlysning kallblodig travhäst

Som en gemensam satsning från intressenter i Norge såväl som Sverige, utlyser Stiftelsen hästforskning tillsammans med norsk och Svensk Travsport och Stiftelsen Järvsöfaks forskningsmedel för främjandet av den kallblodiga travhästens hälsa, reproduktion, välfärd samt hållbarhet och prestation. Utlysningen öppnar för ansökan steg 1 den 3 april och stänger den 29 maj kl 14.00.

Härmed utlyses medel till forskning och utveckling inom ämnesområden som på ett förebyggande sätt främjar en förbättrad hälsa, reproduktion, välfärd samt hållbarhet och prestation hos kallblodiga travhästar. Utlysningen är riktad och gäller i första hand bidrag till forskning med direkt relevans för den kallblodiga travhästen, och där forskningssamverkan sker mellan Norge och Sverige.

Det övergripande målet är att beviljade projekt skall bidra till en ökad kunskap som främjar hästarnas hälsa, reproduktion, välfärd samt hållbarhet och prestation. Projekten skall till exempel bidra till ökad kunskap om optimal hästhållning, träning och tävling av travhästar, effekter av hög inavelsgrad, metoder för identifiering av olika typer av skador, ohälsa och positiva välfärdsindikatorer i tidigt skede eller utveckling av förbättrad diagnostik, behandling och rehabilitering av vanligt förekommande sjukdomar.

Utlysningen omfattar 2 260 000 svenska kronor, samt 1 240 000 norska kronor fördelat över 3 år till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt under perioden 2024 – 2026. Maximalt tak för sökt belopp enskilt år tillämpas om max 1 miljon kronor per valuta. Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt mellan Sverige och Norge.

En referensgrupp innehållande representanter från den kallblodiga travsporten i Norge och Sverige samt Stiftelsen Hästforskning kommer att knytas till det beviljade projektet för att få en praktisk koppling mellan projekt och näring redan under tiden för pågående forskningsprojekt, både för feedback från praktiken och för ökad kommunikation av projektets framsteg och resultat under projektets gång.

Projektet förväntas starta 2024. Medel kan sökas för högst tre år.

Ansökningsförfarande

Observera att nytt för i år är att samtliga ansökningar skall använda mall för forskningsansökan som återfinns nedan för steg 1 samt steg 2, denna mall används från 2023 också för norska delar av SHF-forskningsprojekt vid registrering hos Norges forskningsråd efter beviljande.

Projektansökningarna sker i två steg på engelska enligt instruktionerna i Stiftelsen hästforsknings handbok och skall ha högsta vetenskapliga kvalité. En ansökan per huvudsökande och utlysning tillämpas, där huvudsökande skall vara disputerad eller motsvarande och kopplad till en forskningsmiljö. Utöver de specifika riktlinjerna för denna utlysning skall instruktionerna i stiftelsens handbok följas om inte annat omnämnts i utlysningstexten, för att kunna beviljas medel. Notera att ansökningar som ej följer riktlinjerna i handboken/utlysningstexten automatiskt avslås. Ingen övre begränsning för OH-kostnader praktiseras, men sökt OH kan aldrig överstiga faktiska kostnader. Om ett projekt är i behov av att använda försökshästar behöver det tydligt beskrivas varför och på vilket sätt, där projektet beskrivs utifrån de tre R:en (Reduce, Refine, Replace). För samtliga ansökningar bör en tydlig metodbeskrivning gällande antal hästar som planeras att studeras tydligt anges. Ansökan skall även tydligt redogöra för hur förväntade resultat skall spridas till praktiska hästnäringen/hästägarna och hur projektet planerar att arbeta för att projektresultaten tillämpas praktiskt i densamma.

Ansökningssystemet har med start 2022 uppdaterats med en modifierad budgetdel för att tydliggöra stiftelsens riktlinjer gällande redovisning av samtliga sökandes deltagande i projektet (steg 2). I uppdateringen har även en sektion gällande information om etiskt tillstånd lagts till i steg 2. Vi ber om ursäkt på förhand om någon bugg förekommer. Vårt uppdaterade ansökningssystem använder samma webbadress som tidigare så du som sparat sidan som favorit på datorn kommer per automatik att komma till vår uppdaterade version.

ANSÖKAN

Steg 1
I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss, som bedöms med avseende på relevans och potential av beredningsgrupperna. Ansökan i steg 1 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska. Om ett projekt är i behov av att använda försökshästar behöver det anges varför och på vilket sätt redan i steg 1.

Mall för steg 1

Steg 2
Ett antal ansökningar går vidare till steg 2 och får möjlighet att göra en full ansökan, som bedöms med avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet av beredningsgrupperna. Ansökan i steg 2 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska. I steg 2, och först då, ska du skicka in CV samt en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel, ”blankett för underskrift”.

Du söker forskningsmedel i stiftelsens ansökningssystem. Har du frågor om ansökningssystemet, vänd dig i första hand till kansliet. Instruktioner kring ansökningsprocessen samt information om bedömningskriterierna finns i Stiftelsen Hästforsknings handbok. Vi vill förtydliga att ansökningar som inte följer handbokens instruktioner automatiskt kommer att avslås.

Mall för steg 2

Till ansökningssystemet

Vid steg 2 ska en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel inkomma till stiftelsen.

Till blankett för underskrift

VIKTIGA DATUM & TIDER
  • Steg 1 öppnar den 3 april kl. 12.00
  • Steg 1 stänger den 29 maj kl. 14.00
  • Steg 2 öppnar den 5 september kl. 12.00
  • Steg 2 stänger den 2 oktober kl. 14.00
  • Styrelsen tar beslut i december 2023
Ladda ner

Handbook 2023

This handbook is for applicants for projects to The Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research. It is also relevant for members of the review panels. The handbook contains instructions about the application process and criterias of assessment.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.0 MB

Application template stage 1

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.3 MB

Application template stage 2

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.3 MB

Mall slutrapport

Mall för slutrapportering av projekt finansierade av Stiftelsen Hästforskning.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.6 MB

Blankett för signatur – slutrapport

Ladda ner Format: pdf Storlek: 121.7 KB

Lathund för inloggning i ansökningssystemet

Ladda ner Format: pdf Storlek: 147.0 KB

Declaration form foregin activities

Conditions for grant approval to projects that, according to Swedish law, requires an Ethics approval from an Ethics committee, but where experimental animals are not located in Sweden or Norway

Ladda ner Format: pdf Storlek: 215.8 KB

Forskningsprogram 2020-2023

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.2 MB

Kontakt
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli Stiftelsen Lantbruksforskning´s secretariat
Tina Rebecca Hov-Gylthe
Finansiärer och samarbetspartners